Αντιμετώπιση σήψης σε αποφραγμένο νεφρό: ένα άκρως επείγον ουρολογικό πρόβλημα

Ο κολικός του νεφρού αποτελεί ένα ιδιαίτερα συχνό πρόβλημα στην καθημερινή κλινική πράξη. Πολλές φορές παρουσιάζεται με ιδιαίτερα θορυβώδεις κλινικές εκδηλώσεις, ενώ απαιτείται ενδελεχής κλινική, εργαστηριακή και απεικονιστική προσέγγιση του ασθενούς, με σκοπό τη διαφορική διάγνωση από άλλες σοβαρές παθολογικές καταστάσεις, αλλά και την αναγνώριση πιθανών επιπλοκών της απόφραξης του ουροποιητικού. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η αντιμετώπιση είναι συντηρητική λόγω της αυτόματης αποβολής των λίθων, κρίνεται όμως αναγκαία η άμεση επεμβατική αντιμετώπιση όταν αυτό ενδείκνυται, αρχικά με άρση της απόφραξης και στη συνέχεια με αντιμετώπιση της αιτίας.

Αν έχετε κολικό νεφρού μαζί με πυρετό ή αν αισθάνεστε ασυνήθιστη κούραση και αδυναμία, θα πρέπει να πάτε στο πλησιέστερο ουρολογικό τμήμα αμέσως.
Θα κάνετε εξετάσεις αίματος και ούρων για να ελεγχθεί αν ο νεφρός σας φλεγμαίνει ή είναι αποφραγμένος.

Με τον όρο αποφρακτική ουροπάθεια, αναφερόμαστε στην παρακώλυση της φυσιολογικής ροής των παραγομένων από το νεφρό ούρων, σε οποιοδήποτε σημείο της αποχετευτικής οδού. Ανεξαρτήτως του αιτίου, η στάση των ούρων προκαλεί διάταση της ουροφόρου οδού, κεντρικότερα της απόφραξης, με ουρολογικές, νεφρικές και συστηματικές επιπτώσεις. Η κρισιμότητά της απόφραξης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, κυρίως από το επίπεδο που παρατηρείται το κώλυμα, αν αφορά στον έναν ή και στους δύο νεφρούς καθώς και από τη διάρκειά της.

Η συντηρητική αγωγή δεν είναι η καταλληλότερη για ασθενείς με παράγοντες κινδύνου ουροσήψης, όπως είναι η παρατεταμένη απόφραξη, το εμμένον άλγος ή η ταυτόχρονη λοίμωξη.

Η γρήγορη διάγνωση και η ενδεδειγμένη αντιμετώπιση της απόφραξης έχουν ιδιαίτερα σημαντική αξία, καθώς η νεφρική βλάβη από την στάση των ούρων εξαρτάται από τη διάρκεια της.

Αντιμετώπιση σήψης σε αποφραγμένο νεφρό

Η στάση των ούρων αποτελεί ισχυρό παράγοντα κινδύνου για την ανάπτυξη λοιμώξεων του ουροποιητικού. Αθεράπευτες ουρολοιμώξεις επί συνυπάρχουσας απόφραξης είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε σηπτικές καταστάσεις.

Η σήψη ως κλινική έννοια καθορίζεται από τις ακόλουθες κλινικές και εργαστηριακές παραμέτρους:

  • πυρετός >38°C ή υποθερμία <35°C
  • ταχυκαρδία (περισσότερες από 90 σφύξεις/λεπτό)
  • ταχύπνοια (περισσότερες από 20 αναπνοές/λεπτό)
  • λευκοκυττάρωση

Απαιτείται άµεση διάγνωση και έγκαιρη θεραπεία (εντός της 1ης ώρας).

Η παροχέτευση οποιασδήποτε απόφραξης αποτελεί πρώτης γραμμής θεραπεία.

Στην ουροσήψη οι ασθενείς προσβάλλονται από μικρόβια που προκαλούν οξεία φλεγμονή στις ουροφόρους οδούς και στο ανδρικό γεννητικό σύστημα και είναι συνήθως αποτέλεσμα απόφραξης.

Ένας αποφραγμένος, επιμολυσμένος νεφρός είναι επείγον ουρολογικό πρόβλημα.

Σε σηπτικούς ασθενείς με λίθους που αποφράσσουν θα πρέπει να αποσυμφορείται επειγόντως το αποχετευτικό σύστημα, με τη χρήση είτε ουρητηρικού stent ή διαδερμικής νεφροστομίας.

Αντιμετώπιση σήψης σε αποφραγμένο νεφρό: τοποθέτηση ουρητηρικού stent ή διαδερμικής νεφροστομίας

Η οριστική θεραπεία του λίθου θα πρέπει να αναβάλλεται μέχρι την αποκατάσταση της ουροσήψης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με σοβαρή σήψη και/ή με σχηματισμό αποστήματος, μπορεί να είναι αναγκαία η πραγματοποίηση επείγουσας νεφρεκτομής.

Πρόληψη ουροσήψης  

  • Τάχιστη διόρθωση υποκείμενης βλάβης (απόφραξης)
  • Έγκαιρη αναγνώριση σημείων σήψης
  • Άμεση έναρξη αντιβίωσης
  • Αποκατάσταση άρδευσης οργάνων

Δεδομένου ότι ο κολικός του νεφρού δεν αντιμετωπίζεται αποκλειστικά από ουρολόγους, θεωρείται αναγκαία η πλήρης ενημέρωση, καθώς και ο σωστός προσανατολισμός με τη χρήση κατευθυντήριων οδηγιών, όσον αφορά στην προσέγγιση των ασθενών, την αναγνώριση των επιπλεγμένων περιπτώσεων και τη διακομιδή τους σε ειδικά κέντρα επεμβατικής αντιμετώπισης.

Όλοι οι ασθενείς με αποφρακτική ουροπάθεια πρέπει να αντιμετωπίζονται στο νοσοκομείο.

Η απόφραξη του ουροποιητικού συστήματος, αποτελεί μια συνήθη αιτία νεφρικής ανεπάρκειας, αλλά σημαντικό είναι, πως η κατάσταση αυτή είναι αναστρέψιμη με την έγκαιρη και κατάλληλη θεραπεία.

Η έγκαιρη διάγνωση και η χορήγηση θεραπείας το συντομότερο δυνατόν είναι αποφασιστικής σημασίας για την επιτυχή έκβαση της ουροσήψης.

Μάθετε Περισσότερα

Είναι σημαντικό για τους ασθενείς να γνωρίζουν τα συμπτώματα που προκαλούνται από τις παθήσεις των νεφρών. Αν αναγνωρίσουν ότι κάτι δεν πάει καλά και αναζητήσουν μια ιατρική συμβουλή, είναι δυνατόν να διαγνωσθεί έγκαιρα μια ασθένεια που μπορεί να εξελίσσεται ύπουλα και αθόρυβα, προκαλώντας μη αναστρέψιμες βλάβες στους νεφρούς.

Το νεφροκυτταρικό καρκίνωμα (Renal cell carcinoma, RCC) αντιπροσωπεύει περίπου το 3% όλων των καρκίνων. H υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης του παρατηρείται στις δυτικές χώρες. Αποτελεί την πιο κοινή συμπαγή βλάβη των νεφρών και αντιπροσωπεύει περίπου το 90% όλων των κακοηθειών των νεφρών. Οι περισσότερες από τις μισές περιπτώσεις αφορούν ασθενείς στους οποίους σε ετήσιο έλεγχο (υπερηχογράφημα,
Το εκκόλπωμα του νεφρικού κάλυκα είναι ένας «σάκος» μη λειτουργικός που συγκεντρώνει ούρα τα οποία δεν αποβάλλονται εύκολα, συμβάλλοντας στο σχηματισμό λίθων. Η ύπαρξη εκκολπώματος κάλυκα σχετίζεται έως και 40% με την εμφάνιση λίθων. Η στάση των ούρων έχει προταθεί ως αιτιολογικός παράγοντας για την εμφάνιση λιθίασης σε ασθενείς με ανατομικές παραλλαγές ή ανωμαλίες του

Λιθίαση και Εγκυμοσύνη

Λιθίαση και Εγκυμοσύνη Αν και η λι­θί­α­ση του ου­ρο­ποι­η­τι­κού στη διάρ­κεια της εγκυ­μο­σύ­νης δεν εί­ναι συ­χνή, παρό­λα αυ­τά η πα­ρου­σί­α της είναι δυ­νατό να προ­κα­λέ­σει σο­βα­ρές ε­πι­πλοκές. Ε­πο­μένως, για να α­ντι­με­τω­πι­στεί με ε­πι­τυ­χί­α και ασφά­λεια η κα­τά­στα­ση αυ­τή, α­πο­κτούν μεγά­λη ση­μα­σί­α τό­σο η α­κρι­βής διά­γνω­ση ό­σο και η έ­γκαι­ρη πα­ρέμ­βα­ση. Οι φυσιο­λο­γι­κές και ανατο­μι­κές αλ­λα­γές

Πεταλοειδής νεφρός

O πεταλοειδής νεφρός είναι μία συγγενής ανατομική ανωμαλία κατά την οποία οι νεφροί δε διαχωρίζονται και είναι ενωμένοι στον κάτω πόλο τους μέσω ενός ισθμού, δηλαδή μιας λωρίδας νεφρικού παρεγχύματος ή ινώδη ιστού που διασχίζει τη μέση γραμμή (τα κάτω άκρα των νεφρών είναι ενωμένα σχηματίζοντας μια εικόνα σαν πέταλο). Ο πεταλοειδής νεφρός μπορεί να

Κακώσεις των νεφρών

Οι πιο συχνές κακώσεις του ουροποιητικού είναι οι κακώσεις των νεφρών. Οι νεφροί, ως οπισθοπεριτοναϊκά όργανα, προστατεύονται από τις πλευρές, τους μύες της ράχης και το περινεφρικό λίπος. Στα παιδιά οι νεφροί είναι πιο ευπαθείς καθώς βρίσκονται χαμηλότερα, είναι σχετικά μεγαλύτεροι και περιβάλλονται από πιο αδύναμους μύες και λιγότερο περινεφρικό λίπος. Οι νεφρικές κακώσεις διακρίνονται σε κλειστές όταν
Διαδερμική βιοψία νεφρικών όγκων Η χρήση τεχνικών απεικόνισης όπως οι υπέρηχοι και η αξονική τομογραφία (CT) αύξησε την ανίχνευση του ασυμπτωματικού νεφροκυτταρικού καρκίνου (RCC, Renal Cell Carcinoma). Οι περισσότερες από τις μισές περιπτώσεις RCC αφορούν ασθενείς που σε ετήσιο έλεγχο (υπερηχογράφημα, αξονική τομογραφία) διαπιστώθηκε τυχαία όγκος στο νεφρό. Πολλοί από τους ασθενείς, που ξαφνικά θα

Κλείστε ένα ραντεβού με τον Γιατρό

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζι σας

Ιατρείο Αθήνας

Λ.Κηφισίας 102 - Αθήνα
Tηλ: 210 7222942
Κιν: 6980388332
fax: 210 7222953

Ιατρείο Τρίπολης

Κ.Παλαιολόγου 7 - Τρίπολη
Tηλ: 2710 223202
Κιν: 6983488485
fax: 2710 223202