Μικροχειρουργική Αποκατάσταση Κιρσοκήλης

Η κιρσοκήλη είναι μια συχνή πάθηση που εμφανίζεται στους νέους άνδρες και αποτελεί μια από τις κυριότερες αιτίες ανδρικής υπογονιμότητας, καθώς μειώνει την παραγωγή σπερματοζωαρίων. Πρόκειται για την παθολογική διάταση και ελικοειδή πορεία των φλεβών του όρχεως (σπερματικές φλέβες) και εμφανίζεται στην πλειονότητα των περιπτώσεων στην αριστερή πλευρά.

Εμφανίζεται περίπου στο 12% των ενήλικων αντρών και στο 25% αυτών που έχουν πρόβλημα γονιμότητας. Η ακριβής σχέση μεταξύ αντρικής γονιμότητας και κιρσοκήλης είναι άγνωστη, αλλά μελέτες έχουν δείξει ότι το σπέρμα βελτιώνεται μετά τη χειρουργική αποκατάστασή της και επίσης διορθώνονται βλάβες στο DNA των σπερματοζωαρίων.

Οι κύριες ενδείξεις χειρουργικής αντιμετώπισης της κιρσοκήλης, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ουρολογική Ένωση (ΕΑU), είναι οι ακόλουθες:

 • Σε εφήβους ή νέους άνδρες όταν υπάρχει καθυστέρηση στην ανάπτυξη ή ατροφία του όρχεως στην ίδια πλευρά με την κιρσοκήλη.
 • Σε νέους υπογόνιμους άνδρες με παθολογικό σπερμοδιάγραμμα
 • Όταν υπάρχει δυσμορφία στο όσχεο λόγω μεγάλου βαθμού κιρσοκήλης ή όταν αυτή δημιουργεί συμπτώματα (πόνος, αίσθημα βάρους)

Θεραπεία

Η αντιμετώπιση της κιρσοκήλης είναι κατά κύριο λόγο χειρουργική. Η αρχή της χειρουργικής θεραπείας είναι η διακοπή της κυκλοφορίας των σπερματικών φλεβών. Έχουν περιγραφεί και εφαρμοσθεί κατά καιρούς διάφορες χειρουργικές τεχνικές για τη διόρθωση της κιρσοκήλης, τα καλύτερα αποτελέσματα όμως έχει η μικροχειρουργική αποκατάσταση και πραγματοποιείται από εξειδικευμένους ουρολόγους-ανδρολόγους.

Η μικροχειρουργική θεωρείται η μέθοδος εκλογής από τη διεθνή ιατρική κοινότητα για την αντιμετώπιση της κιρσοκήλης, με το μικρότερο ποσοστό υποτροπών-επιπλοκών. Η χρήση του μικροσκοπίου επιτρέπει την απολίνωση περισσότερων σπερματικών φλεβών, ενώ ταυτόχρονα βοηθάει στην ανεύρεση και διατήρηση των αρτηριών και των λεμφαγγείων.

Η μικροχειρουργική διόρθωση της κιρσοκήλης έχει τα καλύτερα αποτελέσματα επί των παραμέτρων του σπερμοδιαγράμματος και των ποσοστών επίτευξης κύησης.

Μικροχειρουργική τεχνική αποκατάστασης κιρσοκήλης

 • Τομή: υποβουβωνική (2-3cm)
 • Θέση ασθενούς: ύπτια θέση σε ουραία κλίση 15 μοιρών
 • Απολίνωση όλων των φλεβικών κλάδων (έσω σπερµατικών, κρεµαστήριων, έξω σπερµατικών, οιακικών)
 • Διατήρηση όλων των αρτηριών (έσω σπερµατική, κρεµαστήρια)
 • Διατήρηση των λεµφαγγείων
 • Επισκόπηση όρχι και επιδιδυµίδας

 

Οφέλη που παρατηρούνται μετά τη χειρουργική διόρθωση της κιρσοκήλης:

 • Η διόρθωση της κιρσοκήλης εξασφαλίζει τη διατήρηση της ποιότητας του σπέρματος ή τη βελτίωσή του, όταν υπάρχουν διαταραχές οφειλόμενες στην πάθηση.
 • Η απολίνωση των σπερματικών φλεβών στην κιρσοκήλη οδηγεί σε σημαντική βελτίωση του σπερμοδιαγράμματος στο 60-80%των ασθενών.
 • Η διόρθωση της κιρσοκήλης αναστέλλει την περαιτέρω ορχική βλάβη.
 • Η βελτίωση στα ποσοστά κυήσεων που έχουν περιγραφεί είναι της τάξεως του 20-60%.
 • Μετά τη διόρθωση της κιρσοκήλης σε εφήβους παρατηρείται αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης του σύστοιχου και του ετερόπλευρου όρχι.
 • Ενδοκρινικές διαταραχές που σχετίζονται με την κιρσοκήλη, μπορεί να εξομαλυνθούν μετά την αντιμετώπιση της.
 • Έχει αναφερθεί σπερματογένεση σε αζωοσπερμικούς άνδρες μετά από διόρθωση κιρσοκήλης.

Οι κύριες ενδείξεις χειρουργικής αντιμετώπισης της κιρσοκήλης είναι οι ακόλουθες:

 • Σε εφήβους ή νέους άνδρες όταν υπάρχει καθυστέρηση στην ανάπτυξη ή ατροφία του όρχεως στην ίδια πλευρά με την κιρσοκήλη.
 • Σε νέους υπογόνιμους άνδρες με παθολογικό σπερμοδιάγραμμα
 • Όταν υπάρχει δυσμορφία στο όσχεο λόγω μεγάλου βαθμού κιρσοκήλης ή όταν αυτή δημιουργεί συμπτώματα (πόνος, αίσθημα βάρους)

Είναι γενικά αποδεκτό ότι η κιρσοκήλη δρα αρνητικά στην ανάπτυξη του όρχι και στη σπερματογένεση. Η ποιότητα του σπέρματος βλάπτεται με τρόπο σύνθετο και σε πολλές περιπτώσεις άγνωστο. Η άποψη που επικρατεί είναι ότι η αυξημένη θερμοκρασία του όρχι λόγω της παραμονής στάσιμου αίματος είναι η κυριότερη αιτία. Άλλη αιτία που έχει προταθεί για τη βλαπτική επίδραση της κιρσοκήλης στη σπερματογένεση είναι η παλινδρόμηση τοξικών μεταβολιτών από τη νεφρική φλέβα. Οι παράμετροι του σπέρματος που κυρίως επηρεάζονται είναι η κινητικότητα, η συγκέντρωση και η μορφολογία των σπερματοζωαρίων.

Η αντιμετώπιση της κιρσοκήλης είναι κατά κύριο λόγο χειρουργική. Η αρχή της χειρουργικής θεραπείας είναι η διακοπή της κυκλοφορίας των σπερματικών φλεβών. Έχουν περιγραφεί και εφαρμοσθεί κατά καιρούς διάφορες χειρουργικές τεχνικές για τη διόρθωση της κιρσοκήλης, τα καλύτερα αποτελέσματα όμως έχει η μικροχειρουργική αποκατάσταση.

Η μικροχειρουργική θεωρείται η μέθοδος εκλογής από τη διεθνή ιατρική κοινότητα για την αντιμετώπιση της κιρσοκήλης, με το μικρότερο ποσοστό υποτροπών-επιπλοκών. Η χρήση του μικροσκοπίου επιτρέπει την απολίνωση περισσότερων σπερματικών φλεβών, ενώ ταυτόχρονα βοηθάει στην ανεύρεση και διατήρηση των αρτηριών και των λεμφαγγείων.

 • Αναστολή ορχικής βλάβης
 • Διατήρηση της ποιότητας ή βελτίωση του σπέρματος
 • Βελτίωση στα ποσοστά κυήσεων

Η διόρθωση της κιρσοκήλης εξασφαλίζει τη διατήρηση της ποιότητας του σπέρματος ή τη βελτίωσή του όταν υπάρχουν διαταραχές οφειλόμενες στην πάθηση. Η απολίνωση των σπερματικών φλεβών στην κιρσοκήλη οδηγεί σε σημαντική βελτίωση του σπερμοδιαγράμματος στο 60-80% των ασθενών. Η βελτίωση στα ποσοστά κυήσεων που έχουν περιγραφεί είναι της τάξεως του 20-60%.

 • Η μικροχειρουργική θεωρείται η μέθοδος εκλογής από τη διεθνή ιατρική κοινότητα για την αντιμετώπιση της κιρσοκήλης, με το μικρότερο ποσοστό υποτροπών-επιπλοκών. Οι πιο συχνές επιπλοκές μιας χειρουργικής επέμβασης για διόρθωση κιρσοκήλης είναι:
  • Αιμάτωμα γύρω από τον όρχι
  • Ατροφία όρχι
  • Επιδιδυμίτιδα
  • Υδροκήλη
  • Υποτροπή της κιρσοκήλης

  Υπολογίζεται ότι περίπου στο 10% των ανδρών που έχουν υποβληθεί σε χειρουργική θεραπεία για κιρσοκήλη, η πάθηση μπορεί να εμφανιστεί ξανά.

Διαβάστε Περισσότερα

Με τον όρο «επείγουσες καταστάσεις στην Ουρολογία» αναφερόμαστε σε οποιαδήποτε πάθηση του ουροποιητικού συστήματος για την οποία απαιτείται άμεση – επείγουσα ιατρική φροντίδα. Ευτυχώς τα ουρολογικά επείγοντα είναι ελάχιστα, αλλά αν δεν αντιμετωπιστούν άμεσα είναι δυνητικά απειλητικά για την ζωή του ασθενούς ή μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές, μακροχρόνιες έως και μόνιμες συνέπειες.

Ουροσήψη

Ουροσήψη: συστημική, επιβλαβής απάντηση του οργανισμού σε λοίμωξη προερχόμενη από το ουροποιογεννητικό σύστημα, που συνοδεύεται από σημεία συστημικής φλεγμονής, οργανικής δυσλειτουργίας και ιστικής ανοξίας. Στην ουροσήψη οι ασθενείς προσβάλλονται από μικρόβια που προκαλούν οξεία φλεγμονή στις ουροφόρους οδούς και στο ανδρικό γεννητικό σύστημα και είναι συνήθως αποτέλεσμα απόφραξης. Απαιτείται άµεση διάγνωση και έγκαιρη θεραπεία (εντός

Παραφίμωση

Η παραφίμωση είναι η κατάσταση που συμβαίνει όταν η ακροποσθία έλκεται πίσω από τη βάλανο του πέους και δεν μπορεί να επιστρέψει στην κανονική ανατομική της θέση. Αποτελεί μια επείγουσα ουρολογική κατάσταση, καθώς μειώνεται η ροή του αίματος στη βάλανο του πέους. Αν αυτό παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να προκαλέσει ισχαιμία και νέκρωσης

Κλείστε ένα ραντεβού με τον Γιατρό

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζι σας

Ιατρείο Αθήνας

Λ.Κηφισίας 102 - Αθήνα
Tηλ: 210 7222942
Κιν: 6980388332
fax: 210 7222953

Ιατρείο Τρίπολης

Κ.Παλαιολόγου 7 - Τρίπολη
Tηλ: 2710 223202
Κιν: 6983488485
fax: 2710 223202